Kryteria diagnostyczne autyzmu

Obecnie obowiązują dwa kryteria diagnostyczne DSM- V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) w tłumaczeniu Diagnostyczna i Statystyczna Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych , opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association , które obowiązuje od maja 2013 roku)  i ICD-10 (1993).

Według DSM-V (2013)

Stosowana przez DSM -V definicja autyzmu jest znacznie węższa niż umożliwiają to kryteria opublikowane w DSM-IV z 1994 r. Dwie podkategorie autyzmu, zespól Aspergera oraz PDD - NOS zostały z tej kategorii wyłączone.

DSM-5 Zaburzenie autystyczne – kryteria:

 1. Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji.
  a.  Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach społecznych,
  b.  Brak wzajemności społecznej,
  c.  Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju.
 2. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzez co najmniej dwa z poniższych objawów:
  a.  Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub nietypowe zachowania sensoryczne,
  b.  Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania,
  c.  Ograniczone zainteresowania.
 3. Objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie (ale mogę nie manifestować się w pełni dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych możliwości dziecka).

Więcej...

Według ICD-10

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) w tłumaczeniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization)  wyróżniamy następujące całościowe zaburzenia rozwoju (F84):

 1.  F84.0 Autyzm dziecięcy
 2.  F84.1 Autyzm atypowy
 3.  F84.2 Zespół Retta
 4.  F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 5.  F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
 6.  F84.5 Zespół Aspergera
 7.  F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe

 F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

Więcej...