Cel kampanii

Na niebieskio dla autyzmu

Kampania Społeczna informacyjno – edukacyjna „Niebieskie Zabrze" jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

 

Cele kampanii Niebieskie Zabrze

  • Uświadomienie odbiorcom nie tylko istoty autyzmu, ale również wezwanie do działania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin.

  • Propagowanie wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym poprzez informowanie o pierwszych objawach mogących świadczyć o zaburzeniach rozwojowych oraz o sposobach reagowania na zachowania trudne mogące wystąpić u osób dotkniętych autyzmem.

  • Informowanie o formach i możliwościach pomocy dla dziecka z autyzmem dostępnych na terenie miasta Zabrze.

  • Propagowanie wiedzy na temat autyzmu w szkołach masowych poprzez pogadanki i prezentacje na lekcjach wychowawczych.

  • Prowadzenie cyklu innowacyjnych zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Szkolnych dla dzieci z autyzmem rozpoczynających naukę w szkole masowej, integracyjnej, specjalnej.

  • Propagowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych na terenie Zabrza.