Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką).

Zgodnie z ustawą turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie naszego kraju.

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą otrzymać zarówno osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 lat, jak i dzieci.

O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcje członka kadry
na danym turnusie, a także osobą niepełnosprawną wymagająca opieki innej osoby.

Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jak otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 1.  Należy pobrać wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,  ul. 3 maja 16 - pokój nr 19.
 2. Następnym krokiem jest wizyta u lekarza pod którego opieką się znajduje osoba niepełnosprawna, lekarz musi wypełnić druk „wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informację o stanie zdrowia”. W przypadku gdy lekarz specjalista uzna, że na turnusie wraz z osobą niepełnosprawną musi być osoba sprawująca nad nią opiekę na pierwszej stronie wniosku wpisuje się imię i nazwisko opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Bardzo ważne jest aby obydwa wnioski pyły podbite pieczęcią zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego oraz podpisane i podbite pieczęcią lekarza specjalisty, który również w przypadku uznania konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym musi wpisać uzasadnienie.
 3. Osoba  niepełnosprawna lub opiekun prawny tej osoby wypełnia pierwszą stronę wniosku oraz kseruje orzeczenie o niepełnosprawności zabierając ze sobą oryginał orzeczenia do wglądu dla osoby przyjmującej wniosek.
 4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie składa się wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Urząd w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wyda informację o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Odpowiedź zostanie odesłana do wnioskodawcy pocztą, pod adres wskazany we wniosku, listem poleconym.
 5. Gdy osoba niepełnosprawna otrzyma informację o przyznanym dofinansowaniu wybiera sobie ośrodek lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego. Przy wyborze turnusu ważne jest aby sprawdzić w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych czy w Ośrodku są prowadzone rehabilitację pod względem schorzenia osoby niepełnosprawnej, czy ośrodek posiada ważny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz czy ma wolne miejsca po czym należy zarezerwować termin turnusu rehabilitacyjnego. Następnie wypełnić druk „Informacja o wyborze turnusu” wpisując dane organizatora turnusu rehabilitacyjnego oraz dane ośrodka, w którym odbędzie się turnus z dokładną nazwą i adresem i dostarczyć ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie do 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania.
 6. Następnie uczestnik turnusu rehabilitacyjnego odsyła do organizatora turnusu rehabilitacyjnego otrzymaną informację o przyznanym dofinansowaniu na podstawie której organizator odsyła do Ośrodka „Oświadczenie organizatora
 7. Osoba niepełnosprawna zabiera ze sobą na turnus rehabilitacyjny  druk już wpisany przez lekarza prowadzącego przy składaniu wniosku o przyznanie dofinansowania „Informacja o stanie zdrowia”.
Data na tym zaświadczeniu jest ważna tylko 3 miesiące.
W przypadku wyjazdu na turnus należy upewnić się, że informacja zachowuje ważność jeżeli nie – trzeba udać się do lekarza i poprosić o zaktualizowanie daty przed wyjazdem na turnusem.
 

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także
 • uwzględnia się fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim,
 • w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, może przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Dofinansowanie przekazywane jest bezpośrednio wybranemu już organizatorowi turnusu, a nie osobie niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA: O dofinansowanie turnusu może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeśli jej średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
 • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia dostępny jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze do 21 dni roboczych w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, nie częściej niż raz w roku. Należy pamiętać, że osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje również - oprócz urlopu udzielanego z powodu wyjazdu na turnus - dodatkowy, 10 dniowy urlop. Jednak łączny wymiar obu dodatkowych urlopów (10-dniowego oraz „turnusowego”) nie może przekroczyć 21 dni.

Zwolnienia udziela się na podstawie „wniosku lekarza o skierowanie na turnus”, określającego rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus należy przedstawić w zakładzie pracy wcześniej, tak aby można było zaplanować zwolnienie.

Po powrocie z turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna przedstawia w zakładzie pracy zaświadczenie o pobycie na turnusie wystawione przez organizatora. Dokument ten będzie podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas pobytu na turnusie. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.