Dotychczasowe działania podjęte w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu

Od 2009 r. na terenie naszej szkoły działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W ramach punktu zapewniamy rodzicom bezpłatną, kompleksową profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Oferowana przez nas pomoc obejmuje:

 • Uzyskanie informacji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rehabilitacyjnej i świadczeń społecznych.
 • Pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Planowanie terapii ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych.
 • Układanie indywidualnych programów terapeutycznych do realizacji w domu.
 • Wskazywanie rodzicom odpowiednich działań terapeutycznoedukacyjnych dla dzieci.

2014

Kwiecień 2014 r.

Wystawa prac plastycznych uczniów z autyzmem na terenie C.H Platan, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu.

Kwiecień 2014 r.

Niebieski Punkt –  akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Czerwiec 2014 r.

Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne”.
Szkolenie prowadzone przez prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” w Warszawie panią Ilonę Rzemieniuk.

Szkolenie adresowane było do:rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem wysokofunkcjonującym i ZA, ich opiekunów prawnych, członków rodzin, kadry oświatowej, pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej (rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej) oraz przedstawicieli administracji publicznej.

2013

7 Marzec 2013

Warsztaty "Inspiracje muzyczne”.

W części I udział wzięły dzieci i nauczyciele z przedszkoli Nr 34, 48 oraz Miriady, a także uczniowie naszej placówki.

Podczas imprezy mieliśmy przyjemność gościć:
Wiceprezydenta miasta – Pana Janusza Pawlucha;
Przewodniczącego Rady Miasta- Pana Mariana Czochrę;
Panią Dyrektor Filii Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – Ilonę Duda;
Panią Prezes Stowarzyszenia KONTAKT – Renatę Krajewską;
Panią Dyrektor OPP Nr 3 w Zabrzu - Teresę Put;
Pana Romana Sitarka – instruktora OPP Nr 3 w Zabrzu.

W II części (popołudniowej) udział wzięli zaproszeni Rodzice wraz z dziećmi, Dyrekcja, nauczyciele naszej placówki oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Kwiecień  2013 r.  

Wystawa prac plastycznych dzieci z autyzmem na terenie C.H Platan w Zabrzu.

Kwiecień  2013 r.  

Niebieski Punkt – akcja informacyjna, rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

2012

Marzec 2012 r.  

Warsztaty plastyczne we współpracy ze studentami ASP Katowice. Tematem warsztatów była wiosna widziana oczami uczniów niepełnosprawnych.
Powstałe prezentowane były na terenie C.H Platan.

Kwiecień 2012 r.

Panel dyskusyjny dotyczący psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym „Niepełnosprawność dziecka w kontekście potrzeb rodziny”.

Panel dotyczył psychologicznego, prawnego oraz społecznego funkcjonowania rodziny  z dzieckiem niepełnosprawnym. Był okazją do prezentacji dobrych praktyk związanych  z konstruktywnym przystosowaniem się systemu rodzinnego do wymagań wynikających  z niepełnosprawności dziecka na przykładzie Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie i działań Stowarzyszenia KONTAKT. Uczestnicy mieli okazję uświadomić sobie możliwości wyjścia poza ograniczenia  związane z kryzysową sytuacją pokazując pozytywny i motywujący rodzinę potencjał,  mobilizujący do działań na rzecz środowisk dotkniętych problemem.

Wykład psychologa Joanny Spisak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu na temat „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” dawał rodzicom wsparcie, obarczając z poczucia winy, wstydu i akcentował potrzebę udzielania fachowej pomocy psychologicznej, medycznej, instytucjonalnej na każdym etapie rozwoju rodziny.

W części wykładowej głos zabrali:

 • Joanna Spisak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu „Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne”.
 • Jan Zieliński Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
  „Aspekty prawne dotyczące rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”.
 • Renata Krajewska Prezes Stowarzyszenia KONTAKT w Zabrzu
  „Potrzeby rodziny dziecka niepełnosprawnego na przykładzie działań Stowarzyszenia KONTAKT” .
 • Józef Kwiotek Olimpiady Specjalne Polska Śląsk - Program Rodzinny
  „Rola rodzica dziecka niepełnosprawnego poprzez Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie”.
 • Helena Breczko Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Zabrzu
  „Praktyczny poradnik savoir – vivru dla osób niepełnosprawnych”.

Część warsztatowa skierowana była do rodziców, opiekunów oraz pedagogów dzieci niepełnosprawnych.
Warsztaty:
mgr Nina Zawidniak, mgr Joanna Wachel terapeuci z Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie „Model pracy z rodziną”
mgr Joanna Wolak – Cieplucha  psycholog,  Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu „Jakim jestem rodzicem”       

Kwiecień  2012 r.  

Wystawa Fotografii w restauracji Impresja w Zabrzu.
Fotografie wykonane przez studentów ASP Katowice na terenie ZSS Nr 41 w Zabrzu.

Kwiecień  2012 r.

Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek na terenie miasta Zabrze.

Marzec / Kwiecień  2012 r.

PROJEKT „ Szkoła dla rodziców”adresowany był do rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.W ramach Szkoły dla rodziców prowadzone były liczne warsztaty.

Oferta warsztatów dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju:

26 marzec 2012r. „Rozwijanie i wspomaganie komunikacji dziecka z deficytami rozwoju”, mgr Katarzyna Kaziród – Wójcik;
30 kwiecień 2012r. „Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania”, mgr Zbigniew Krupa, mgr Aldona Żmuda;
29 maj 2012r. „Co się z nami dzieje? Praca nad emocjami własnymi i dziecka”, mgr Joanna Wolak  Cieplucha

Oferta warsztatów dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:

28.03. 2012r. „Moja rodzina”. Rodzina dziecka objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju. Trudności, potrzeby, zasoby. (Funkcje rodziny, jak niepełnosprawność wpływa na rodzinę), mgr Joanna Wolak  Cieplucha

26.06.2012r. „Spokojny rodzic – spokojne dziecko” realizacja potrzeb własnych i dziecka. Pozyskiwanie osób wspierających w opiece, rewalidacji dziecka (zaufanie), mgr Joanna Wolak  Cieplucha

2011

Marzec 2011 r.

Panel dyskusyjny „Potrzeby edukacyjno – terapeutyczne dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Podczas panelu głos zabrali specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki oraz terapeuci reprezentujący główne nurty metodyczne związane z problematyką autyzmu.

Program panelu był bardzo różnorodny i przedstawiał się następująco:

 • mgr Teresa Paradowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
 • mgr inż. Andrzej Gąska Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu
 • mgr Joanna Spisak – Poradnia psychologiczno -pedagogiczna w Zabrzu
  Dziecko autystyczne w szkole.
 • dr hab. Piotr Gorczyca – Kierownik Katedry i Oddziału Psychiatrycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odział w Tarnowskich Górach.
  Co dalej po postawieniu diagnozy autyzmu u dziecka? Przegląd szkół, praktyk terapeutycznych w realiach regionu.
 • mgr Aneta Garncarz – Zespół Szkół Specjalnych Nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie.
  Zasady funkcjonowania i organizacja pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie.
 • mgr Katarzyna Popasek, mgr Joanna Wachel – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie.
  Jak efektywnie pracować z dzieckiem autystycznym w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

Kwiecień 2011r.

Niebieski Punkt – akcja informacyjna rozdawanie ulotek w centrach handlowych C.H Platan oraz M1 w Zabrzu.