Formalności

Wiele chorób i zaburzeń umożliwia nadanie dziecku statusu osoby z niepełnosprawnością. Uzyskanie pomocy w większości przypadków jest możliwe nie na podstawie diagnozy medycznej, ale w oparciu o orzeczenia i opinie wydawane przez organy niezwiązane ze służbą zdrowia.

  • Dzieci najmłodsze – od momentu wykrycia niepełnosprawności mogą uzyskać: orzeczenie o niepełnosprawności i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje do czasu rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
  • Dzieci od skończenia 2,5 roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole – oprócz dokumentów powyżej, uzyskują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres wychowania przedszkolnego.
  • Dzieci w wieku szkolnym – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności do 16. roku życia, potem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Dzieci upośledzone w stopniu głębokim – orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenie o niepełnosprawności do 16. roku życia, potem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Definicje niepełnosprawności i systemy orzekania

Niepełnosprawność to pojęcie bardzo złożone. W Polsce mamy przynajmniej dwie prawne definicje niepełnosprawności, które rozmijają się z potocznym rozumieniem tego pojęcia.

W powszechnym odbiorze osoba z niepełnosprawnością to ktoś zmagający się z ograniczeniami fizycznymi, kalectwem, widocznymi deficytami. A przecież do grupy niepełnosprawnych zalicza się także osoby z chorobami przewlekłymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W Polsce istnieją dwa systemy orzekania o niepełnosprawności:

  • system pomocy społecznej – reprezentowany przez Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wydające orzeczenia o niepełnosprawności.
  • system oświaty – reprezentowany przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

żródło: "Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" wydany przez Fundację IMAGO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego